Our World

Milieu- en klimaatbescherming op onze locaties

Omgevingsinvloeden die op onze locaties ontstaan, vallen binnen onze directe invloedssfeer.

Op onze locaties komen milieu-invloeden vooral voort uit het gebruik van energie en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot, uit afval dat vrijkomt bij de productie en uit het verbruik van water om de productiefaciliteiten schoon te maken. Het voortdurend verbeteren van onze productieprocessen en verantwoord omgaan met hulpbronnen is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbelofte van Dr. Oetker.

 

We optimaliseren continu alle processen die verband houden met de fabricage van onze producten.

In de productie, logistiek en het dagelijkse kantoorleven besteden we daarom aandacht aan het zo efficiënt mogelijk gebruiken van energie, het vermijden van verspilling en het zuinig omgaan met water.

Energie-efficiëntie en uitstoot van broeikasgassen

Om ons energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verminderen, hebben we een energiebeheersysteem geïntroduceerd bij de Duitse Dr. Oetker-fabrieken. Het is gecertificeerd volgens ISO 50001 en biedt samen met het milieucontrolesysteem een ​​uitgebreid overzicht van het respectieve verbruik. Dit geeft informatie over mogelijke besparingen en maakt het mogelijk de afzonderlijke productielocaties direct te vergelijken.

 

Maatregelen voor energie-efficiëntie
Bij verschillende fabrieken gebruiken we restwarmte, d.w.z. de warmte die wordt gegenereerd tijdens het productieproces, bijvoorbeeld bij het voorbakken van ons pizzadeeg of bij het roosteren van onze knapperige muesli's, om het proceswater op te warmen. Waar aan de lokale voorwaarden wordt voldaan, vertrouwen we op energiebronnen met een lagere uitstoot, zoals stadsverwarming. We registreren en evalueren ook regelmatig het energieverbruik op onze internationale locaties om onze processen te optimaliseren.

 

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
De uitstoot van dr. Oetker komt voornamelijk voort uit het gebruik van elektrische energie en de verbranding van stookolie en aardgas in onze eigen productiefaciliteiten. Logistiek levert met zijn grondstof- en goederentransport slechts een minimale bijdrage. De uitstoot van het eigen wagenpark heeft het laagste aandeel.
 

Dr. Oetker gebruikt energie in de vorm van elektriciteit, aardgas, stadsverwarming en een zeer kleine hoeveelheid stookolie voor de productie. Dit energieverbruik is de belangrijkste oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen. Daarentegen levert logistiek met zijn grondstof- en goederenvervoer slechts een minimale bijdrage.

Onze productielocaties zijn - net als de daar vervaardigde producten - zeer gevarieerd: planten die diepvriesassortimenten produceren, zijn energie-intensiever dan die die bijvoorbeeld voedingsproducten zoals puddingpoeder produceren. Het potentieel voor het verhogen van de energie-efficiëntie verschilt dus van locatie tot locatie. Het is het hoogst waar zeer energie-intensieve processen nodig zijn om koude, perslucht of stoom op te wekken. Op basis van onze energiemonitoring ontwikkelen we daarom continu per locatie individuele maatregelen om de energie-efficiëntie verder te verbeteren.

Zo gebruiken we bij verschillende fabrieken restwarmte, dat wil zeggen warmte die wordt gegenereerd tijdens het productieproces, bijvoorbeeld bij het voorbakken van ons pizzadeeg of bij het roosteren van onze knapperige muesli, om het proceswater op te warmen. Op de locatie in Oerlinghausen levert een warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) op een zeer efficiënte manier zowel elektriciteit als warmte. Verder optimalisatiepotentieel werd gerealiseerd door het gebruik van zuinige LED-verlichting en betere gebouwisolatie van de ramen en gevels. We registreren en evalueren ook regelmatig het energieverbruik op onze internationale locaties om onze processen te optimaliseren.

In order to reduce our energy consumption and the related CO2 emissions, we have introduced an energy management system at the German Dr. Oetker plants. It is certified according to ISO 50001 and, together with the environmental controlling system, offers a comprehensive overview of the respective consumption. This provides information on potential savings and enables the individual production sites to be directly compared.

 

Energy Efficiency Measures
At various plants we utilize waste heat, i.e. the heat generated during the production process, for example when prebaking our pizza dough or when roasting our crunchy mueslis, to warm the process water. Where the local conditions are met, we rely on lower-emission energy sources such as district heating. We also regularly record and evaluate energy consumption at our international locations in order to optimize our processes.

 

Reduction of Greenhouse Gas Emissions
The emissions generated by Dr. Oetker arise mainly from the use of electrical energy and the combustion of heating oil and natural gas in our own production facilities. Logistics, with its raw material and goods transport only makes a minimal contribution. Emissions from the company's own car fleet have the lowest share.
 

Dr. Oetker uses energy in the form of electricity, natural gas, district heating and a very small amount of heating oil for production. This use of energy is the main cause of greenhouse gas emissions. In contrast, logistics with its raw material and goods transport only makes a minimal contribution.

Our production sites – like the products manufactured there – are very varied: Plants that produce frozen assortments are more energy-intensive than those that produce, for example, nutritional products such as pudding powder. The potential for increasing energy efficiency therefore differs from location to location. It is highest where very energy-intensive processes are required to generate cold, compressed air or steam. On the basis of our energy monitoring, we therefore continuously develop individual measures for each location to further improve energy efficiency.

For example, at various plants we utilize waste heat, i.e. heat generated during the production process, for example when prebaking our pizza dough or when roasting our crunchy mueslis, to warm the process water. At the Oerlinghausen site, a combined heat and power plant (CHP) provides both electricity and heat in a very efficient way. Further optimization potential was realized through the use of economical LED lighting and better building insulation of the windows and facades. We also regularly record and evaluate energy consumption at our international locations in order to optimize our processes. 

Geoptimaliseerde logistiek

Jaarlijks worden er grote hoeveelheden Dr. Oetker-producten vervoerd van de fabrieken naar de magazijnen van de handelspartners. Wij beheren het meeste van dit transport in eigen beheer en werken nauw samen met logistieke dienstverleners. Om zo kosten- en CO2-efficiënt mogelijk te zijn, verlagen we de transportkosten zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door de voertuigen volledig in te zetten of door de routeplanning te optimaliseren.

In Duitsland worden de transporten uitgevoerd met vrachtwagens. Vervoersdienstverleners zijn verplicht te voldoen aan de Euro IV-emissienorm, waarbij meer dan 95 procent van de voertuigen al de strengere V- en VI-emissieklassen heeft. De belangrijkste redenen waarom goederen niet met goederentreinen worden vervoerd, zijn de eisen aan de leveringssnelheid en -frequentie van de leveringen aan klanten en vooral het feit dat de magazijnen van de handelspartners doorgaans geen spoorverbindingen hebben.

Verspilling

De productiefaciliteiten van Dr. Oetker produceren organisch afval dat biologisch afbreekbaar is en anorganisch afval dat mogelijk apart moet worden afgevoerd. Hiervoor scheiden we tot wel 40 verschillende soorten afval, zoals batterijen, verf, lak, papier, glas, ijzer, elektriciteitskabels of diverse gevaarlijke stoffen, tegen hoge kosten. Een kleursysteem helpt bij detectie en scheiding waardoor de verschillende inzamelbakken duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Vrijwel al het gescheiden ingezamelde afval kan worden teruggevoerd naar de materiaalkringloop.

We zijn continu bezig met het optimaliseren van productieprocessen om zo de hoeveelheid afval te verminderen. Het optimalisatiepotentieel wordt enerzijds ontleend aan de ecologische balans van het bedrijf, terwijl anderzijds ideeën van productiemedewerkers direct worden overgenomen en geïmplementeerd, omdat deze medewerkers door hun dagelijkse werkzaamheden een bijzondere expertise hebben in productieprocessen.

Water en Riolering

Dr. Oetker heeft water nodig, met name om de productiefaciliteiten in de fabrieken schoon te maken en zo onze hoge hygiënische normen te waarborgen. Bovendien is het waterverbruik het gevolg van irrigatie van de groene ruimtes, van verdamping en, in mindere mate, van de productie van de producten zelf. Op twee locaties wordt water gebruikt om de compressorsystemen te koelen; dit wordt gewonnen uit onze eigen bron en vervolgens teruggevoerd naar het grondwater zodat het in de natuurlijke kringloop blijft. De rest van de watervoorziening wordt geleverd door gemeentelijk drinkwater.

Alle locaties monitoren continu de verbruikswaarden om zo specifieke maatregelen voor reductie te kunnen afleiden. Daarnaast monitoren we het niveau van afvalwaterverontreiniging en de temperatuur van het afvalwater door middel van regelmatige metingen om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke en wettelijke eisen betrouwbaar worden nageleefd.

Cookies- en analytische instellingen

We zouden het fijn vinden als je ermee instemt dat wij en onze partners cookies en vergelijkbare technologieën mogen gebruiken om te begrijpen hoe je onze website gebruikt. Hierdoor kunnen wij je gebruikersgedrag beter begrijpen en onze website hierop afstemmen. Verder willen wij en onze partners deze gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde content of aanbiedingen op hun platforms. Als je hiermee akkoord gaat, klik je op "Akkoord". Raadpleeg ons privacybeleid voor gedetailleerde informatie. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen en je toestemming intrekken.

Noodzakelijke Cookies

We hebben deze cookies en vergelijkbare technologieën nodig om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld het opslaan van deze instellingen. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn kunnen ze niet uitgeschakeld worden.

Altijd actief
Analytics en personalisatie

Daarnaast willen we graag meer weten over hoe je onze website gebruikt om deze voor jou en andere gebruikers te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën die het gebruikersgedrag in kaart brengen en zo helpen om ons aanbod voor jou te verbeteren.

Ja

no

(Re-) Marketing / gegevensuitwisseling met derden

Om ervoor te zorgen dat we onze marketingcampagnes kunnen afstemmen op jouw behoeften, verzamelen we hoe je op onze website komt en hoe je omgaat met onze advertenties. Dit helpt ons om niet alleen onze advertenties, maar ook onze inhoud nog beter voor jou te maken. Onze marketingpartners gebruiken deze informatie ook voor hun eigen doeleinden, bijv. om je account of profiel op hun platform te personaliseren.

Ja

no