Skip to main content
Actievoorwaarden Koude Taarten Winactie

Artikel 1 Algemeen

Dr. Oetker Nederland B.V. gevestigd te Amersfoort aan de Hardwareweg nummer
8 (hierna: “de onderneming”) organiseert ter promotie van Dr. Oetker Koude
Taarten in de periode van 24 april t/m 14 mei 2023 een klein promotioneel
kansspel, hierna: ‘het spel’ waarbij deelnemers kans maken op de hieronder
genoemde prijs. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze
spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via de
actiepagina op de website van Dr. Oetker.


Deze actievoorwaarden zijn te
raadplegen via de actiepagina. Eventuele andere informatie of vragen kunt u stellen aan onze consumentenservice
te bereiken via de contactpagina of 0800-0220770 (gratis).

 

Artikel 2 Deelnemers

Voor deelname aan de actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
Ieder natuurlijke persoon kan eenmalig deelnemen aan deze actie, zolang deze de
minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland. Per
persoon of e-mailadres kan men slechts één keer deelnemen aan het spel. Als je
een uitnodiging hebt ontvangen via social media (zoals maar niet beperkt tot
Facebook of Instagram) zul je bij deelname aan de huidige actie worden
uitgesloten voor verdere acties. Deelname door minderjarigen is enkel
toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.
Uitgesloten van deelname zijn onze werknemers en ondernemingen die bij deze
actie betrokken zijn.

De onderneming heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de
prijsvraag indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens
heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te
plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in
aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk
afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

Artikel 3 Deelname

De deelnemers maken kans op de prijs zoals genoemd in artikel 5. Om kans te
maken dient de deelnemer zich aan te melden voor de Dr. Oetker Bakken
nieuwsbrief, waarna de deelnemer kans maakt op 1 van de 10  taartpakketten ter waarde. De actie loopt van 24 april
t/m 14 mei 2023. De 10 winnaars ontvangen uiterlijk 16 mei 2023 persoonlijk bericht per
e-mail.

 

Artikel 4 Communicatiekosten

Aan deelname aan deze actie zijn geen communicatiekosten verbonden.

Artikel 5 Prijzen

Deelnemers maken kans op 1 van de 10 taartpakketten ter waarde van €32,58:

- 1x taartplateau t.w.v. €25

- 1x Dr. Oetker Kwarktaart Mangosmaak t.w.v. €3,99.

- 1x Dr. Oetker MonChoutaart met kandijkoekjesbodem t.w.v. €3,59.

In totaal worden er 10 winnaars bekend gemaakt. De totale waarde van het
prijzenpakket bedraagt dus maximaal
€32,58. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor
contanten. De onderneming behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats
van de beschreven prijzen, andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit
te reiken.

Artikel 6 Winnaars

De onderneming zal uiterlijk 16 mei 2023 op objectieve wijze door
onpartijdige computerprogrammatuur door middel van 1 trekking de prijswinnaars
selecteren. Prijswinnaars kunnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na de trekking
per e-mail op de hoogte worden gesteld.


De prijzen worden uiterlijk op 2 juni 2023 verstuurd naar de winnaars. Indien
de winnaar niet voor 24 mei 2023 de gevraagde adresgegevens invult en daarmee
de prijs claimt, kan de winnaar geen aanspraak meer maken op de prijs. Het
staat de onderneming dan vrij om de prijs aan een andere winnaar toe te kennen.

Artikel 7 Kansspelbelasting

De onderneming zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde
kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

 

Artikel 8 Klachten

Eventuele klachten over deze actievoorwaarden en hetgeen hieruit
voortvloeit kunnen binnen vier weken na het einde van de actieperiode worden
ingediend bij de consumentenservice te bereiken contactpagina of 0800-0220770 (gratis). De onderneming zal zich naar beste kunnen
inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te
handelen. Indien de klacht door de onderneming niet naar tevredenheid is
afgehandeld, kan de deelnemer vervolgens de klacht indienen bij de
Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl).

Artikel 9 Gedragscode
promotionele kansspelen 2014

De onderneming handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen 2014.

 

Artikel 10 Wijziging van de
spelvoorwaarden

 • De onderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van
  redenen (de organisatie) de actie stop te zetten of de actie en/of deze
  actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de spelvoorwaarden en
  staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door de onderneming bekend
  gemaakt worden via actiepagina. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden
  gewijzigd.

   

Artikel 11 Persoonsgegevens

Om deel te kunnen nemen aan deze actie, dient de deelnemer (indien
gevraagd) zijn persoonsgegevens volledig en naar waarheid in te vullen. De deelnemer
erkent door de deelname aan de actie op de hoogte te zijn gesteld van de
inzameling van bepaalde gegevens en het gebruik hiervan door de onderneming. De
verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden conform het bepaalde in het
privacy beleid van de onderneming, welke hier te raadplegen
is. Door het meedoen aan de actie gaat deelnemer akkoord met de verwerking van
zijn persoonsgegevens en met het privacybeleid van de onderneming. De deelnemer
gaat akkoord dat de onderneming zijn/haar naam als winnaar vermeldt kan worden in
alle door de onderneming beheerde media.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die de onderneming aan het beheer van de
website en de organisatie van deze actie besteedt, is het mogelijk dat de
verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere
vergelijkbare fouten in door de onderneming gemaakt materiaal, van welke aard
dan ook, kunnen de onderneming niet worden tegengeworpen en kunnen op geen
enkele wijze een verplichting voor de onderneming in het leven roepen. De
onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. De onderneming
is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer
in verband met deelname aan de actie maakt.

De deelnemer vrijwaart de onderneming van aanspraken van derden in verband met
een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het
handelen of nalaten van de deelnemer.